Soudního lékařství a toxikologie

Zdravotnické služby a výkony

ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Oddělení soudního lékařství v Nemocnici Sokolov bylo otevřeno 1.4.1994. Toxikologická laboratoř je v provozu již od roku 1991.

Oddělení v současné době zajišťuje činnost pro celý Karlovarský kraj (bývalé okresy Sokolov, Cheb a Karlovy Vary).

Od 1.10.2004 má oddělení z rozhodnutí vedení Karlovarského kraje statut krajského pracoviště.

Činnost sekční části

 1. provádění zdravotních pitev, a to povinně v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb.

 2. soudní pitvy pro potřeby trestního řízení

 3. pitvy exhumovaných osob

 4. posuzování a součinnost při identifikaci kosterních nálezů

 5. konziliární činnost pro klinické lékaře

 6. pro potřeby PČR ohledání zemřelých na místě nálezu v rámci Karlovarského kraje

 7. znalecká činnost lékařů

 8. oddělení spolupracuje na programech vyhlašovaných MZ ČR, MV ČR a Úřadem vlády v souvislosti s problematikou drogových závislostí

Upozornění:

Pozůstalým nelze podávat informace o výsledcích pitev telefonicky. Je možné se předem na uvedených telefonních číslech dohodnout na osobním setkání, kdy po doložení příbuzenského vztahu budou ústně sděleny výsledky pitvy a zodpovězeny případné dotazy.

V případě potřeby získání závěrů pitvy v písemné formě je nutné zaslat písemnou žádost na sekretariát nemocnice. Žádost bude cestou sekretariátu vyřízena.

 

Činnost toxikologické laboratoře

 
 1. analýzy nezbytné pro diagnostiku zdravotního stavu pacientů z klinických pracovišť zdravotnických zařízení v rámci Karlovarského kraje
 2. analýzy pro potřebu kompletace nálezů u zemřelých
 3. analýzy v souvislosti se zneužíváním návykových látek pro potřeby Policie ČR
 4.  analýzy v souvislosti se zneužíváním návykových látek pro právnické a fyzické osoby jako samoplátce
 5. Žádanka na toxikologické vyšetření pro zdravotnická zařízení
 6. Žádanka na toxikologické vyšetření – samoplátce
 7. Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem pro Policii ČR 
 8. Protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL) pro Policii ČR

Laboratorní příručka
Kritické hodnoty v toxikologii – koncentrace
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL

Spektrum vyšetření prováděných v toxikologické laboratoři

 • záchyt a identifikace léčiv a drog metodou chromatografie na tenké vrstvě

 • průkaz a stanovení hladiny alkoholu metodou plynové chromatografie a enzymatickou metodou

 • průkaz a stanovení těkavých látek metodou plynové chromatografie

 • záchyt, identifikace a kvantifikace léčiv a drog metodou plynové chromatografie s hmotností detekcí

 • průkaz a stanovení ethylenglykolu metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí

 • monitorování hladin léků v séru: digoxin, theophyllin, gentamicin, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, kyselina valproová, paracetamol

 • orientační záchyt drog v moči: amphetaminové deriváty, cannabinoidy, cocain a jeho metabolity, benzodiazepinové deriváty, opiáty

 • stanovení stupně nasycení hemoglobinu oxidem uhelnatým (pouze u zemřelých)

 


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET