Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom vám alespoň částečně ulehčit tyto těžké chvíle, proto vám nabízíme stručný popis, jak postupovat při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je ošetřujícím lékařem (mimo běžnou pracovní dobu lékařem ve službě) informována zpravidla telefonicky osoba, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do nemocnice uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného. Nezbytné informace týkající se úmrtí podává ošetřující lékař oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován.

Osobní věci zemřelého

Dle platných právních předpisů může být osobě blízké, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do nemocnice uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného po předložení občanského průkazu předáno oblečení, věci osobní potřeby a zubní náhrady. Předání osobních věcí po zesnulém provede službu konající sestra oddělení.

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, cenné papíry, bankovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční, mobilní telefon včetně SIM karty a rovněž klíče od bytu / domu event. motorových vozidel zesnulého podléhají dědickému řízení. Také částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá dědickému řízení. Pozůstalost je hlášena místně příslušnému okresnímu soudu a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pozůstalost lze vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři zdravotně sociální pracovnice umístěné u centrálního registru, tel. 352 520 350. Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník - zaměstnavatel) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zesnulém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu pro zesnulého, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook, apod.) učiní na základě jeho důležitého zájmu neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Notářské řízení

Dědické řízení se zahajuje, jakmile se příslušný soud dozví o úmrtí. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Úmrtní list

Úmrtní list nevydává nemocnice, ale obecní úřad pověřený vedením matriky, v jehož obvodu osoba zemřela. Tam si ho může v úředních dnech vyzvednout pouze přímý příbuzný (manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci), nebo úmrtní list obdrží doporučeně poštou. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů od dodání potřebných dokladů.

Osobní doklady

Kam odevzdat doklady zemřelého:

 • Občanský průkaz – matrice obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého.
 • Průkaz pojišťovny – příslušné pobočce pojišťovny.
 • Řidičský průkaz – dopravnímu inspektorátu.
 • Cestovní doklady – orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze úřad městské části), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie.
 • Vojenskou knížku – obvodní vojenské správě.
 • Starobní (invalidní) důchod – úmrtí je nutné ohlásit Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.
 • V případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru cizinecké policie.

Odevzdání některých z těchto dokladů zajišťují po domluvě i pohřební služby.

Uchovávání těla zemřelého

Uložení těla vašeho blízkého zajišťuje nemocnice ve svých prostorách do doby, než si je vyzvedne vámi vybraná pohřební služba.
Nemocnice ve svých prostorách nezajišťuje vystavení těla zemřelého, pokud se budete chtít se svým zesnulým takto rozloučit, domluvte se s vámi vybranou pohřební službou.

Vypravení pohřbu

Máte právo na výběr kterékoliv pohřební služby dle svého uvážení. Pracovníci nemocnice nejsou oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Šaty pro přípravu zemřelého ke smutečnímu obřadu přijímá pohřební služba.
Doklady, které jsou zapotřebí k objednání pohřbu:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas objednavatele pohřbu
 • občanský průkaz zesnulého nebo cestovní pas v případě, že zesnulý je cizincem
 • rodný a oddací list zesnulého (je-li k dispozici)

Pohřebné

Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, sociální dávka ve výši 5 000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb
a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte.
Dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) by měly mít trvalý pobyt na území České republiky.
Potřebné informace, včetně formuláře v elektronické podobě lze získat na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci státní sociální podpora (www.mpsv.cz). Zde je také možno nalézt výčet dokumentů, které je třeba k žádosti doložit.

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod

Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získáte na důchodovém oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), Ministerstva práce a sociálních věcí, (www.mpsv.cz). Příslušníci ozbrojených složek se mohou obracet na stránky svých rezortních ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti).

Pojištění

Jestliže měl zesnulý uzavřenou životní pojistku, nebo penzijní připojištění, zažádejte příslušnou pojišťovnu o vyplacení pojistného. K tomuto je nutno doložit úmrtní list a smlouvu pojištěného.

Nárok na pracovní volno

Na základě Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob a
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Poradenství pro pozůstalé

Je výhodné, pokud se v rodině nebo mezi přáteli nachází někdo, kdo nám může poskytnout svoji pomoc nebo radu a aktivně se zapojit do přípravy pohřbu. Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáme, měli bychom mít možnost prokonzultovat potřebné aktivity s někým, kdo má o těchto záležitostech povědomí.
Kvalifikované poradenství ohledně organizace pohřbu a nájmu hrobu nabízí pracovníci pohřební služby.
Kvalifikované poradenství ohledně vyrovnání se smutkem a žalem nabízí:

 • lékař
 • psycholog
 • psychoterapeut
 • sociální pracovník
 • duchovní poradce v poradenství pro pozůstalé

Víme, že toto období nebude pro vás lehké. Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci nebo pomoc, můžete se s důvěrou obrátit na naši zdravotně sociální pracovnici v kanceláři u centrálního registru.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2020

02.07.2020 - ...

Sokolovská nemocnice otevřela nové Dárcovské centrum

23.06.2020 - Nemocnice Sokolov otevřela nové moderní Dárcovské centrum. Vybudované Dárcovské centrum v prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET