Chirurgické oddělení

Pro klienty

Vnitřní řád chirurgického oddělení Nemocnice Sokolov

Vážená paní, vážený pane,
vítáme Vás na chirurgickém oddělení  Nemocnice Sokolov. Nezbytnou součástí Vaší léčby je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost. Předkládáme Vám proto vnitřní řád oddělení, který Vám pomůže orientovat se v nemocničním prostředí a poznat některá pravidla organizování provozu a poskytování zdravotní péče.

1. Příjem k hospitalizaci

Při přijetí na lůžkové chirurgické oddělení Nemocnice Sokolov jste vyšetřen/a lékařem, který určuje plán léčebné péče, všechna potřebná vyšetření a režim. O plánu péče musíte být informován/a a je Vám předložen souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas, který podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte.
Pokud pracujete je Vám při přijetí vystavena pracovní neschopnost v případě registrace na ÚP vystavujeme potvrzení;
Po přijetí lékařem jste uložen/a na lůžko oddělení a seznámen/a s provozem (vnitřní řád oddělení) a s právy pacienta.
Při příjmu dostanete náramek s Vašimi identifikačními údaji pro ověřování Vaší totožnosti v průběhu hospitalizace, při podávání léků, odběrech krve,  před a při prováděním všech vyšetřovacích a léčebných výkonů;

2. Zajištění cenných věcí a finanční hotovosti

Uložení finanční hotovosti a cenností Vám zajistí pracovnice centrálního registru ihned při přijetí do nemocnice nebo sestra na oddělení.
S ohledem na bezpečnost není dovoleno během hospitalizace u sebe ponechávat zbraně.

3. Vnášené léky a potraviny

S ohledem na stanovený léčebný režim, dietní režim a ordinaci léků prosíme, abyste bez vědomí ošetřujícího personálu  neužívali žádné léky nebo potravinové doplňky, vitaminy ani jiné léčivé přípravky, protože nejsou vždy v souladu s ordinovanou léčbou a jejich vzájemné působení s ordinovanými léky může mít vliv na léčebný efekt a může Vás dokonce i poškodit.  Vás i Vaše návštěvy dále prosíme o respektování naordinovaného  dietního režimu dle informací sestry a lékaře.

4. Hospitalizace

Po dobu pobytu na našem oddělení se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků. Každý z členů tohoto týmu má viditelnou jmenovku a při prvním kontaktu s Vámi se Vám představí.
 
a) Lékařské vizity probíhají denně kolem 7. hodiny ranní. Třikrát v týdnu (PO, STŘ a PÁ)  provádí tzv.velkou vizitu primář oddělení nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce.
 
b) Návštěvy jsou povoleny denně v době od 13,00  do 17,00, mimo tuto vyhrazenou dobu lze návštěvu domluvit se zdravotnickým personálem na oddělení.  Návštěvy jsou možné na pokojích včetně jednotky intenzivní péče. Na recepci (centrální registr pacientů) si návštěvy mohou koupit tzv. návštěvnický balíček, který obsahuje jednorázové oblečení pro návštěvy. Tento balíček je možné zakoupit také přímo na jednotce intenzivní péče (JIP);
 
c) Stravování – Léčebné diety jsou stanovené dietním systémem. Informace o dietním omezení vám poskytne ošetřující lékař nebo sestra. Individuální úpravy diet jsou možné pouze v souladu s léčebně ošetřovatelským plánem a s ohledem na možnosti nemocnice.
Přístup do kuchyňky na oddělení má umožněn pouze ošetřující personál.
 
Používání ledničky pro pacienty:  Lednička pro pacienty je v jídelně na oddělení. Do této ledničky si můžete uložit potraviny pouze označené Vašim jménem. V případě prošlé doby použitelnosti budou tyto potraviny likvidovány.
 
Rozpis podávání stravy:
Snídaně: 7,30 – 8,00
Oběd:      11,30 – 12,00
Večeře:    17,00 – 17,30
II.Večeře – (podává se pouze u pacientů, kterým je ordinovaná) ve 21,00
 
d) Hygienická péče – provádí se 2x denně a dle potřeby sestrou u těch pacientů, kteří nejsou schopni sami o sebe pečovat. Ostatní pacienti mají k dispozici koupelny na předpokojích, nebo mohou používat společnou bezbariérovou koupelnu na oddělení.
 
e) Podávání léků – Léky podává sestra podle ordinace lékaře ráno, v poledne a večer, antibiotika podává sestra přesně dle ordinovaného času včetně nočního podání.
 
f) Používání elektrických spotřebičů a televizních přijímačů: Je povolené s vědomím personálu na oddělení. Podmínkou je dobrý technický stav a prostorové možnosti na pokoji.
 
g) Oblečení: Civilní oděv a velké cestovní tašky se na oddělení ukládají do šatny pro pacienty proti podpisu. Na oddělení během hospitalizace můžete používat vlastní pyžamo a župan. Pouze pacienti před operací musí být oblečeni do nemocničního prádla, ve kterém odjíždějí na operační sál.
 
i) Možnosti nákupu v kavárně  s otevírací obou 6-18 hod. Používání mobilních telefonů na JIP jen po domluvě s oš. personálem.
 
j) Denní a noční klid , režim vycházek
 
Prosíme o dodržování denního režimu, který stanovil ošetřující lékař. Pokud máte povoleny vycházky v areálu nemocnice, dodržujte dobu vycházek. Oddělení byste měl/a opouštět pouze s vědomím ošetřujícího personálu.
 
Denní klid: dle potřeby a léčebného plánu
Noční klid: od 21 hod
 
k) Duchovní péče a podpora
V případě potřeby mate právo na zprostředkování duchovní péče a kontaktů s představiteli církví. Zprostředkování duchovní péče Vám zajistí sestra na oddělení.

5. Podávání informací

Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobám, které jste uvedl/a při přijetí do nemocnice. Vámi uvedené osoby můžete v průběhu hospitalizace změnit. Máte právo i na zákaz podávání  informací.

6. Identifikace

Před každým léčebným či vyšetřovacím výkonem budete zdravotnickým pracovníkem dotázáni na jméno a příjmení popř. na datum narození a současně zdravotnický pracovník zkontroluje i údaje uvedené na Vašem identifikačním náramku. Je to obvyklý způsob ověřování Vaší totožnosti, jehož účelem je předejít případné záměně.

7. Nadstandardní služby a péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

Na oddělení máte k dispozici ceník nadstandardních zdravotních a administrativních služeb a výkonů, kterých v případě potřeby můžete využít.
O poskytnutí zdravotní péče, která není hrazená ze zdravotního pojištění, musíte být předem informován/a ošetřujícím lékařem. Současně musíte být informován/a o ceně za poskytnutí této služby a o způsobu její úhrady.

8. Nadstandardní pokoj

Nadstandardní pokoj je umístěn na chirurgii III (č.p. 6). Tento pokoj nabízíme u plánovaných příjmů po rezervaci nebo u akutních příjmů v případě, že bude volný.
 
Rezervaci pokoje si můžete zajistit:
a)  osobně nebo telefonicky u sestry nebo lékaře  na oddělení (tel.: 352520139, uvnitř nemocnice 3139);
b) na chirurgické ambulanci (tel.:352520126, uvnitř nemocnice: 3126)
c) mailem: pavla.velicka@nemosok.cz
 
Na pokoji lze ubytovat i doprovod (rodinný příslušník nebo jiná osoba) podle Vašeho přání.
Cena za nadstandardní pokoj je 500 KČ za noc, u Vašeho doprovodu je cena za ubytování 360 KČ (viz ceník služeb Nemocnice Sokolov). V ceně je započtena i strava pro doprovod.

9.Překlad a propuštění

V průběhu hospitalizace můžete být přeložen/a na jiné oddělení nemocnice Nemocnice Sokolov nebo do jiného zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče.
 
Důvody překladu:
a) Změny Vašeho zdravotního stavu, vyžadující jiný typ léčby nebo v případě nutnosti dalšího vyšetření či sledování, které není možné na stávajícím oddělení provést;
b) Ze sociálních důvodů
Na Vaši žádost nebo na žádost zákonného zástupce 
O nutnosti překladu na jiné oddělení nebo do jiného zařízení budete předem informován/a.
 
Z lůžkového oddělení do domácího ošetřování jste propuštěn/a
a) po ukončení léčby za předpokladu, že Váš zdravotní stav dovoluje propouštění;
b) na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce;
 
O propuštění do domácího ošetřování jste předem informován/a, v den propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, a léčivé prostředky na 3 dny. Propouštěcí zprávu předejte do tří dnů svému praktickému lékaři. Ten Vám v případě potřeby předepíše na recept další léky a zajistí případná další vyšetření nebo postupy podle doporučení lékaře, který Vás z nemocnice propouští .

10. Další doporučení a opatření

a) S ohledem na léčebný režim je během hospitalizace zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek;
 
b) V průběhu hospitalizace udržujte čistotu a pořádek, šetřete majetek a vybavení nemocnice. Pokud v průběhu hospitalizace způsobíte škodu, budete požádán/a o její úhradu;
 
Kdykoliv budete něco potřebovat, obraťte se na sloužící sestru nebo lékaře.
 
K vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti s léčením a ošetřováním můžete využít dotazníků, které jsou k dispozici na oddělení nebo přímo kontaktujte primáře oddělení  (MUDr. Karel Balabán, tel. 352520131, e-mail: karel.balaban@nemosok.cz) nebo vrchní sestra Pavla Velická, tel.: 352520169, 602338972, e-mail: pavla.velicka@nemosok.cz).
 
Vaše podněty jsou pro nás důležité pro zvyšování kvality poskytované péče a pro zajištění Vaší spokojenosti s pobytem a léčbou.
 
                                                      Přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.
 


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2019 NEMOS NET